Apro s.r.o.
Priemyselný park Trebišov
Priemyselný park Trebišov - rekonštrukcia priemyselného areálu
Náklad stavby: 100,0 mil. Sk
Projekt stavby: 2004

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Názov stavby: Priemyselný park Trebišov "Most východ-západ"
Miesto stavby: Trebišov, Slovenská republika
Charakter stavby: prestavba, rekonštrukcia terajších objektov
Účel stavby: Vybudovanie komplexného priemyselného parku v pôvodnom areáli potravinárskeho priemyslu.

CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA A LOKALITY

Predmetná lokalita sa nachádza v meste Trebišov v jeho severnej polohe, v tzv. priemyselnej zóne. Geografická poloha mesta Trebišov je v časti východného Slovenska, vzdialené od krajského sídla Košice 48 km. Vzdialenosť mesta od hranice s Ukrajinou 50 km (mesto Užhorod). Poloha mesta Trebišov je výhodná na južnú hranicu s Maďarskou republikou, vzdialenosť na hraničný prechod je 25 km.

pohlad01.jpg
pohlad01a.jpg
pohlad02.jpg
pohlad02a.jpg
pohlad03.jpg
pohlad03a.jpg
pohlad04.jpg
pohlad04a.jpg
pohlad05.jpg
pohlad05a.jpg
pohlad06.jpg
pohlad06a.jpg
 

URBANISTICKÉ RIEŠENIE

JESTVUJÚCI STAV
Predmetná lokalita sa nachádza v priemyselnej zóne mesta Trebišov, je to pôvodný areál firmy Frucona. Areál tvorí komplex priemyselných hál s technickými objektami - kotolňa, zdroje vody, regulátorovňa plynu, čistiareň odpadových vôd. Tento komplex je vhodne dopravne prepojený vnútornými účelovými komunikáciami a tiež sa tu nachádza koľajová vlečka.

Ako doplnkové funkcie sú tu riešené objekty . administratívno-správne (kancelárie, vrátnica, stravovanie, garáže, dielne a pod.). Celková plošná výmera predmetného areálu je 9,29 tis. m2. Pre návrh sa predpokladá prestavba celého areálu s využitím jestvujúcich hál, ktoré majú tvoriť jeden výrobno-obchodný komplex.

Prevažne sú haly jednopodlažné s oceľovým nosným skeletom. Veľkoplošné rozpony sú zabezpečené oceľovými priehradovými nosníkmi (svetlé pôdorysné rozmery sú 38,0 x 96,4 m). Svetlé výšky hál sa pohybujú od 6,25 m až do 8,65 m.

NAVRHOVANÝ STAV
Navrhovaným riešením sa predpokladá využitie jestvujúcich priestorov oceľových jednopodlažných hál, celej komunikačnej sústavy a energetických daností celého areálu. Prevádzkové a funkčné riešenie objektu zohľadňuje a rešpektuje územno-technické danosti celej lokality a samostatného pozemku, ktoré sú dané jeho polohou. Navrhovaný urbanizmus sleduje napojenie lokality na dopravný systém a to prístupovou komunikáciou, na ktorú naväzuje statická doprava parkoviska s kapacitou 100 parkovacích miest a tiež je tu riešený prístup zásobovania.

Preukázané je technické riešenie len časti lokality a objektov a to objekty č. 4, 3ca 5 (jedná sa o objekty skladov v juhozápadnej polohe celého areálu priemyselného parku). Predmetným návrhom je navrhovaná alternatíva využitia časti objektov.

V samotnom technickom riešení sa navrhuje i zariadenie zastávky autobusovej miestnej hromadnej dopravy.

Tvarovanie objektu vhodne dopĺňa charakter existujúcej zástavby a jeho umiestnenie a funkčné využitie rešpektuje najvýhodnejšie zhodnotenie územia s cieľom najúčinnejšie zhodnotiť danú lokalitu pri zohľadnení urbanistických princípov.

Vhodnými doplnkami urbanistického výrazu je navrhovaná zeleň a prvky drobnej architektúry - sedenie, osvetlenie, koše a pod.

FUNKČNÉ A DISPOZIČNO-PREVÁDZKOVÉ RIEŠENIE
Prestavbou časti jestvujúceho areálu sa vytvára priestor veľkoplošnej predajne Chinese Shopinng, ktorý je delený na hlavné funkčné plochy a to veľkopredajne potravín a iného (stavebného) materiálu, plochy príslušných skladov. V časti vstupu sú navrhnuté špecializované malometrážne predajne alternatívne tu môže byť umiestnená reštaurácia. Dispozícia sa vhodne dopĺňa potrebnými prevádzkovými kancelárskymi priestormi, hygienou a požadovaným technickým zázemím.

Objekt má riešený jeden hlavný obchodný vstup, doplnený bočnými vstupmi pre zásobovanie a pr zamestnancov.

PLOŠNÁ A PRIESTOROVÁ BILANCIA
Zastavaná plocha: 8.516,00 m2
Z toho predajne: 3.797,50 m2
Sklady spolu: 1.762,50 m2
Počet zamestnancov - predpoklad: 25 v jednej smene

ZÁKLADNÉ KONŠTRUKČNÉ A TECHNICKÉ RIEŠENIE
Nosné konštrukcie - zvislé nosné konštrukcie obvodových stien budú využívať terajšie opláštenie hál, navrhovaná je len vnútorná a vonkajšia úprava povrchov a to fasádnymi veľkoplošnými prvkami RANNILA a HUECK. Pri realizačnom projekte sa posúdia všetky obvodové konštrukcie z hľadiska tepelno-technických vlastností.

Vnútorné nenosné deliace konštrukcie sú z tvárnic YPOR alternatívne môžu byť použité sadrokartónové priečky. Nepredpokladám v návrhu riešenie nového nosného systému, maximálne predpokladám stuženie nosného systému.

Vodorovná nosná konštrukcia t.j. oceľové nosné priehradové konštrukcie zostávajú zachované, navrhujem zateplenie a interiérovú úpravu podhľadu.

 
Apro s.r.o.

APRO s.r.o. Trebišov

Ing. Ján STAŠ

Ident. č.: 31 716 270
Reg. č.: 0126*A*1
kategória pozemné stavby

Tel., fax: +421 56 672 4751
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.