Apro s.r.o.
Okresný súd Trebišov
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA
Názov stavby: Okresný súd Trebišov
Miesto stavby: Trebišov
Číslo parcely: 2053, 2050/2
Okres: Trebišov
Kraj: Košický
Investor: Okresný súd Trebišov
Pristavaná plocha: 20,75 m2
Účel stavby: Upraviť vstup – reprezentačný nástup do budovy justície v regióne, so zabudovaným výťahom čo umožní bezbariérový prístup.
Charakter stavby: Prístavba

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PROJEKTANTA STAVBY, PROJEKTANTOV PROFESIÍ

Projektant: Ing. Ján Staš - Projekčno-inžinierska kancelária, Kukučínova 2596/4, Trebišov
Zodpovedný projektant: Ing. Ján Staš, autorizovaný stavebný inžinier
Autori návrhu:
Architektúra - Ing. arch. Jozef Lőrinc
Konštrukcie
  • Ing. Ján Staš, autorizovaný stav. inžinier
  • Mária Zambová
Elektroinštalácia - Ing. Pavel Slančo, Ing. Magura
Statika - Ing. Peter Hilčanský, Ing. Roman Spodniak
Dodávateľ stavby: určí sa po zverejnení a priebehu konkurzného konania

os_tv1.jpg
os_tv2.jpg
os_tv3.jpg
os_tv4.jpg
 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU, VÝSTAVBU A JEJ BUDÚCU PREVÁDZKU

Kompletný objekt sa nachádza v Trebišove na Námestí mieru. V objekte je inštitúcia Okresného súdu. Terajší objekt je 4-podlažný. Navrhuje sa zbúrať jestvujúci vstup s vonkajšími schodmi a preorientovať polohu nástupu hlavného schodiska do objektu. K objektu sa navrhuje
pristavať vstup priamo z chodníka a zriadiť osobný výťah pre postihnutých a to priamo z chodníka pri vstupe cez suterén, ktorý je v úrovni chodníka.

ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY
SO 01 - Okresný súd Trebišov - úprava vstupu
SO 02 - Elektrická prípojka NN

1.1. Zhodnotenie staveniska
1.1.1. Popis lokality

Predmetná lokalita leží v centre mesta Trebišov na Námestí mieru. Je naviazaná na vedľajšiu miestnu komunikáciu.

2. CELKOVÉ URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY
SO 01 - Okresný súd Trebišov - úprava vstupu

2.1. Urbanistické a architektonické riešenie
Hlavný vstup do budovy je riešený z južnej strany do navrhovaného vstupu.
Nová prístavba vstupu sa napája k jestvujúcej budove, čo výrazne architektonicky mení vzhľad objektu z čela. Celkový architektonický výraz dotvára farebné a materiálové riešenie obvodového plášťa. Budova bude zladená v ďalšej etape s navrhovaným vstupom.

Podkladom je vypracovaná projektová štúdia pre celý komplex.
Projekt rieši iba vstupnú časť. Popis jestvujúceho stavu - k štvorpodlažnej budove je pristavaná vrátnica, zádverie a jednoramenné schodisko z dvoch strán. Jestvujúci vstup je na prízemí na kóte -1,22; chodník je na kóte -2,52. Z úrovne -1,22 sa jednoramenným schodiskom dostaneme do haly na 1.NP = +0,00. Na severnej strane je schodište vedúce na jednotlivé podlažia. V hale na každom poschodí je travertínová podlaha, drevené okná z južnej strany, zadná stena je zasklená vitrážou.

Na prízemí je otvorená hala, z ktorej vedú na obidva smery chodby, z ktorých sú sprístupnené kancelárie. Na poschodiach z južnej strany je hala ukončená kanceláriou. Vedľajšie miestnosti sa neriešia. Na prízemí je širšia hala, z ktorej je priamy vstup do podateľne, do pojednávacej miestnosti, chodieb, ktoré nie sú predmetom PD.

Navrhovaný stav
Navrhovaný vstup je dominantným architektonickým prvkom celého objektu. Vonkajšie vstupné schodisko a výťah + nosné steny sa obložia kamenným žulovým obkladom - materiál SEMMELROCK. Obklad ladí so zasklenou hliníkovou stenou a vysunutými konzolami slnolamov. Vstup pre postihnutých je navrhovaný do suterénu ku výťahu, priamo z úrovne chodníka.

Pred výťahovou šachtou je navrhnutý kvetináč obložený kamenným obkladom. Na výťahovej stene sú navrhnuté dve pochromované tyče pre vlajky a štátny znak.
Dispozícia

Z chodníka je priamy vstup navrhovaným schodiskom cez posuvné automatické dvere do zádveria, pokračujeme jestvujúcimi schodmi na úroveň +0,00 k detektoru kovov a do haly. Hala je predelená navrhovanou hliníkovou stenou, oddeľuje časť pri vnútornom schodisku. Rieši sa zmena dispozície jestvujúcej pojednávacej miestnosti a jestvujúcej serverovne (viď. pôdorys 1.NP). Navrhuje sa serverovňa a miestnosti pre justičnú službu.

Do suterénu je vstup z chodníka s prechodom do chodby k výťahu. Vstup je určený pre zamestnancov a pre imobilných. Z jestvujúcej chodby je navrhnutá strojovňa.

2.2. Kapacitné údaje
Prízemie: Plošné ukazovatele
Pristavaná plocha: 20,75 m2
Úžitková plocha v prístavbe: 38,12 m2
Celková úžitková plocha miestnosti: 165,86 m2

2.3. Požiadavky na dopravu
Prístup na stavenisko je z Námestia mieru.
 
Apro s.r.o.

APRO s.r.o. Trebišov

Ing. Ján STAŠ

Ident. č.: 31 716 270
Reg. č.: 0126*A*1
kategória pozemné stavby

Tel., fax: +421 56 672 4751
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.